ข้อมูลสำคัญ: เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร (UK) และสวิตเซอร์แลนด์