Retailer at counter making phone call.

สงสัยว่าคุณถูกทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่

เราจะช่วยท่านในการดำเนินการ

ภาพรวม

จะทำการตอบโต้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น ติดต่อกับธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีไว้ (Acquiring bank) ทันที

บัญชีที่ตอบสนอง

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้หากท่านเชื่อว่าข้อมูลของท่านไม่ปลอดภัย

ทีมตอบรับของวีซ่า

Visa มีฝ่ายสนับสนุนสองกลุ่มที่จะคอยช่วยท่านตอบโต้กับการละเมิดบัตรชำระเงินใด ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลของท่านถูกบุกรุกหรือไม่?

ติดต่อเจ้าของเครื่องรูดบัตรของท่านทันที