Woman with laptop walking among office tables.

ใช้เวลาในการดำเนินการชำระเงินสั้นลง

ลดการไร้ประสิทธิภาพและเพิ่มการควบคุมขั้นตอนการชำระเงินด้วยระบบเจ้าหนี้อัตโนมัติของวีซ่า

ระบบทำงานอย่างไร

ทำให้วิธีที่คุณจ่ายซัพพลายเออร์มีความไหลลื่น
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

ส่งไฟล์

ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์ไปยังวีซ่าหรือธนาคารพาณิชย์ของคุณ
Illustration: magnifying glass.

ประมวลผลไฟล์

ขั้นตอนที่ 2: วีซ่าจะประมวลผลไฟล์บัญชีเจ้าหนี้เหล่านี้
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

ปรับข้อจำกัด

ขั้นตอนที่ 3: วีซ่าปรับข้อจำกัดของบัตรให้ตรงกับจำนวนที่ได้รับการอนุมัติในใบแจ้งหนี้
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

ส่งการแจ้งเตือน

ขั้นตอนที่ 4: วีซ่าส่งการแจ้งเตือนในเรื่องการส่งเงินไปให้กับซัพพลายเออร์ของคุณ
Visa credit card illustration.

ค่าบริการบัตร

ขั้นตอนที่ 5: ซัพพลายเออร์ของคุณคิดค่าบริการจากบัตรเชิงพาณิชย์

บันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 6: วีซ่าสร้างไฟล์การพิสูจน์ยอดอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมการใช้จ่าย

วีซ่าสามารถปรับข้อจำกัดของบัตรเชิงพาณิชย์ของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

เพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสด

เนื่องจากซัพพลายเออร์ของคุณเรียกเก็บเงินจากบัญชีวีซ่า คุณจึงไม่ต้องจ่ายจนกว่าคุณจะได้รับบิลรวมจากธนาคารของคุณ

จ่ายซัพพลายเออร์

ใช้ความได้เปรียบของการชำระเงินอัตโนมัติ
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

ควบคุมบัญชีของคุณ

ทำให้การชำระเงินไหลลื่น เพิ่มประสิทธิภาพ

คุณอาจจะสนใจในเรื่อง

Hands holding a phone.
Man speaking to three professionally dressed smiling colleagues.